0
Ostoskoriin 0,00 EUR 0 tuotetta ostoskorissa
Takaisin Etusivulle Asiakaspalvelu SmartMate by Tingstad -myyntiehdot

SmartMate by Tingstad -myyntiehdot

Tingstad Papper AB (SmartMate by Tingstad®)

Yleiset myyntiehdot SmartMate -palvelulle
Versio 1, viimeksi päivitetty 2021-02-19

 

1. Yleistä

Nämä myyntiehdot ovat voimassa SmartMate -palvelun ja Tingstad AB Papperin siihen tarjoaman laitteiston osalta.

 

2. Määritelmät

2.1 Tästä eteenpäin Tingstad Papper AB -yritykseen viitataan termillä Toimittaja.  

2.2 Tästa eteenpäin SmartMate by Tingstad -palveluun viitataan termillä Palvelu. Tämä määritelmä viittaa tiettyjen pilvipalveluiden käyttöoikeuteen joko sovelluksen tai SmartMate by Tingstad -kotisivun kautta.

2.3 Laitteistolla viitataan siihen fyysiseen laitteistoon, jota tarvitaan tiettyjen Smartmate by Tingstad -palveluiden käyttöön. Toimittaja toimittaa ja omistaa laitteiston koko sopimuskauden ajan. Kun sopimuskausi on irtisanottu ja loppuu, käyttäjän on palautettava laitteisto Toimittajan toimittamassa palautuslaatikossa.        

 

3. Palvelun käyttö ja asennus

3.1 Toimittaja tarjoaa Palvelun toimintoja niin, että asiakas pääsee käyttämään niitä joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

3.2 Toimittaja vastaa, että joihinkin Palveluihin tarvittavat laitteistot ovat paritettu yhteenkuuluvien toimintojen kanssa. Järjestelmä on niin sanottu plug and play -ratkaisu, joka tarkoittaa, että asiakas voi tehdä asennuksen helposti itse.  Jos asiakas haluaa asennusapua Toimittajalta  voidaan tämä järjestää niillä alueilla, joilla Toimittajalla on vakiintunut myyntikonttori – asennusmaksu on 75€ (hinta ennen ALV:tä). 

3.3 Jos muuta ei ole sovittu, Toimittajan on annettava asiakkaalle sopivaksi katsomassaan järjestyksessä ohjeita ja neuvoja siitä, miten asiakas pääsee käyttämään tilaamiaan Palvelun toimintoja. Toimittaja sitoutuu myös avustamaan asiakasta kysymyksissä, vianpaikannuksessa/vianmäärityksessä ja vastaavissa toimenpiteissä tämän tilaamiin Palveluihin sekä niihin kuuluviin ja Toimittajan toimittamiin laitteistoihin liittyen. 

3.4 Toimittaja toimittaa sensoreihin uudet patterit. Asiakas vaihtaa patterit itse.   

3.5 Asiakkaan käsittelyn takia vioittuneista laitteistoista veloitetaan sen hetkisen voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Toimittaja ei korvaa asiakkaan käsittelyn vuoksi vioittuneista laitteistoista aiheutuneita haittoja. 

3.6 Toimittaja korvaa asiakkaan käsittelystä johtumatta vioittuneet laitteistot reklamaatiokäsittelyn kautta. Tätä varten asiakkaan täytyy toimittaa kirjallinen reklamaatio Toimittajalle kohtuullisen ajan puitteissa vian paikallistamisesta. Toimittaja korvaa ssiakkaan käsittelystä johtumatta vioittuneista laitteista aiheutuneet vahingot.

4. Koulutus

Toimittaja tarjoaa Palveluun ja sen käyttöön liittyvää koulutusta erillisestä sopimuksesta. 
 

5. Viivästyminen

5.1 Toimitus katsotaan viivästyneeksi, jos asiakas ei ole saanut käyttöoikeutta Palveluun tilausvahvistuksessa määritellyn ajan kuluessa.

5.2 Jos toimituksen viivästyminen johtuu asiakkaasta tai asiakkaan olosuhteista, Toimittaja voi siirtää toimituspäivää eteenpäin myöhempään ajankohtaan olosuhteista johtuen. Jos toimituksen viivästyminen on ollut asiakkaasta johtuvaa, myöhempi toimituspäivä ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa sovittu hinta (liittymämaksu ja aloitusmaksu) Palveluille.

5.3 Mikäli toimitus viivästyy jostakin muusta kuin kohdassa 5.2 nimetystä syystä, on asiakkaalla oikeus irtisanoa myöhästynyttä palvelunosaa koskeva sopimus ennenaikaisesti kohtien 11.1 ja 11.2 ehtojen mukaan.

6. Keskeytykset

6.1 Asiakkaan käyttöoikeuden alettua Toimittaja vastaa, että asiakkaan sovittu käyttöoikeus pysyy voimassa sopimuskauden ajan. 

6.2 Sopimuskauden aikana Toimittajalla on oikeus ennakkovaroituksen annettuaan väliaikaisesti rajoittaa asiakkaan pääsyä Palveluun, joko kokonaan tai osittain, huoltojen tai vastaavien toimenpiteiden ajan.

6.3 Mikäli asiakkaan käyttöoikeus keskeytetään Palvelun puolelta ja mikäli keskeytys ei perustu asiakkaan sopimusrikkomukseen, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti kohdissa 11.1 ja 11.2 eriteltyjen ehtojen mukaan niiden palveluiden osalta, jota käyttörajoitus koskee.

 

7. Salassapito

7.1 Sopimusosapuolet sitoutuvat salassapitoon, eivätkä paljasta muille tahoille tietoja, jotka ovat tämän sopimuksen osana, tai joita osapuolet ovat saaneet toisiltaan ja joita voidaan pitää liikesalaisuuksina. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja, joita asiakas on lainmukaan velvollinen ilmoittamaan.

7.2 Toimittajalla on oikeus säilyttää Palvelun kautta kerättyä ja tellennettua tietoa kahden vuoden ajan. Toimittaja omistaa kaikki kerätyt tiedot ja on oikeutettu jakamaan näitä tietoja vain niiden yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, joita kyseiset tiedot koskevat. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja, joita Toimittaja on lainmukaan velvollinen ilmoittamaan.   

 

8. Oikeudet SmartMate -palveluun

8.1 Kaikki omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut aineettomat oikeudet, jotka liittyvät Palvelun kehittämiseen ja sen sisällön sekä siihen liittyvien materiaalien tuottamiseen, kuuluvat Toimittajalle tai tämän yhteistyökumppaneille.

8.2 Sopimuksen mukaan asiakas saa yhden sopimusajanmittaisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden tilaamiensa palveluiden käyttöön. Tämä oikeus rajoittuu palvelukuvaukseen merkittyyn käyttäjämäärään asiakkaan luona.

8.3 Asiakkaalle ja asiakkaan luona oleville palvelunkäytäjille on, sattumanvaraisessa järjestyksessä lueteltuna, minä tahansa ajankohtona kiellettyä poistaa tai lisätä sisältöä Palveluun sekä poistaa, tärvellä tai muuttaa tietoja patentin omistusoikeudesta, tekijänoikeudesta tai muusta  Palveluun liittyvästä oikeudesta. 

 

9. Sopimuskausi, liittymämaksu ja maksuehdot

9.1 Asiakas maksaa liittymämaksun sopimuskausi kerrallaan; yksi sopimuskausi on 3 kuukautta, mikäli muuta ei ole sovittu. Mikäli liitymämaksun suuruutta ei ole kirjattu erilliseen sopimukseen, veloitetaan liittymämaksu kulloinkin voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaan.

9.2 Toimittajalla on oikeus vaihtaa palveluiden hintaa, mutta muutoksista tulee ilmoittaa vähintään 1 kuukausi ennen kuin irtisanoutumisoikeus menee umpeen. Tämä tarkoittaa, että mikäli muuta ei ole kirjattu erilliseen sopimukseen, hinnanmuutoksista ilmoitetaan viimeistään 2 kuukautta ennen voimassaolevan sopimuksen päättymistä.  

9.3 Lakisääteinen arvonlisävero ja muut lakisääteiset maksut lisätään kirjallisessa sopimuksessa annettuihin hintoihin (liittymämaksut) ja/tai Toimittajan hinnastoon.

9.4 Jos muuta ei ole sovittu, Toimittaja laskuttaa asiakkaan liittymämaksun etukäteen kvartaaleittain, eli kolmen kuukauden jaksoissa. Maksu, joka sisältää arvonlisäveron, tulee suorittaa 30:n päivän kuluessa laskutuspäivästä. Myöhästyneestä maksusta Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa verotuslain mukaan.

9.5 Jos sitoumusta ei sanota irti vähintää yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden loppua, sopimusta jatketaan automaattisesti yhdellä (1) sopimuskaudella, jolla pätee sama irtisanoutumisaika. Jatkettuun sopimukseen Toimittaja soveltaa kulloinkin voimassa olevia ehtoja ja hintoja. Sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti, joko sähköpostin tai kirjeen välityksellä. 

9.6 Maksuviivästys 

Myöhästyneestä maksusta peritään eräpäivästä alkaen viivästyskorkoa: kuukausittainen korko vastaa käytettävissä olevaa viitekorkoa, johon lisätään 8 prosenttiyksikköä. Asiakkaan maksuviivästyksen sattuessa Toimittajalla on oikeus pitää kiinni kaupasta ja vaatia maksua sekä viivästyskorkoa. Toimittajan vaihtoehtoinen oikeus on peruuttaa kauppa, jonka jälkeen asiakas palauttaa mahdolliset laitteistot, samalla kun Toimittajalla on oikeus lakisääteisiin vahingonkorvauksiin

10. Vastuurajoitusehdot

10.1 Toimittaja ei vastaa vahingoista eikä tappioista, sen paremmin suorista kuin epäsuoristakaan, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai siinä välitetyistä tiedoista.

10.2 Toimittaja on kuitenkin vastuussa vahingoista ja tappioista, jotka johtuvat rajoitetusta pääsystä Palveluun, mikäli rajoitus on johtunut Toimittajasta ja siitä ei ole ilmoitettu etukäteen.

Toimittaja on kuitenkin vapaa kaikesta vastuusta koskien vahinkoja ja tappioita sekä niiden seurauksia, mikäli asiakkaan pääsy Palveluun estyy tilapäisesti tai pysyvästi verkkoyhteyksien tai sähköverkon keskeytysten tai häiriöiden vuoksi tai mikäli asiakkaan oma yhteys Palveluun katkeaa. Mikäli asiakkaan pääsy Palveluun estyy syystä, joka – suorasti tai epäsuorasti – riippuu asiakkaan yhteydestä internet-verkkoon tai Palveluun, ei asiakkaalla siinäkään tapauksessa ole oikeutta vedota kohdissa 11.1 ja 11.2 nimettyihin ehtoihin.

 

11. Ennenaikainen sopimuksen keskeyttäminen

11.1 Asianomaisella asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi tai asiakkaan antamasta päivämäärästä alkaen, mikäli kohdassa 5.3 mainittu toimituksen myöhästyminen tai kohdassa 6.3 mainittu keskeytys kestävät yli 30 työpäivää. Edellä mainitun kohdan soveltaminen kuitenkin edellyttää, että asiakas on kirjallisesti pyytänyt Toimittajaa täyttämään velvollisuutensa antamalla asiakkaalle pääsyn Palveluun asiakkaan määrittelemään takarajaan mennessä; tämä lopullinen määräaika ei voi kuitenkaan olla alle 10 työpäivän päässä kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan oikeus sanoa sopimus irti toteutuu määräajan umpeutuessa siinä tapauksessa, että asiakkaan pääsy Palveluun tai ajantasaiseen laitteistoon on edelleen evätty tai että Palveluun kuuluvissa toiminnoissa on riittäviä puutteita.

11.2 Mikäli asiakas sanoo palvelun irti kohdan 11.1 mukaan, maksaa Toimittaja takaisin liittymämaksun ja mahdollisen aloitusmaksun, jotka asiakas on jo maksanut kyseessä olevista palveluista. Tämän lisäksi Toimittaja ei ole vastuussa muista mahdollisista haitoista, mukaan lukien velvollisuus maksaa asiakkaalle korvausta siitä että sopimus kyseessä olevilta osin päättyi ennenaikaisesti.

11.3 Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus heti, jos 

-toinen osapuoli oleellisilta osin rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, tai 

-toinen osapuoli menee konkurssiin, aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, peruuttaa maksut, siirtyy selvitystilaan tai voidaan muuten arvioida maksukyvyttömäksi. 

11.4 Mikäli sopimus sanotaan irti ennenaikaisesti Toimittajan toimesta, tulee asiakkaan korvata Toimittajalle siitä koituneet menetykset. Korvauksen tulee vastata oikean menetyksen arvoa ja olla aina arvoltaan vähintään sen summan arvoinen, jonka Toimittaja on menettänyt liittymämaksuissa kyseessä olevia palveluita koskien sen sopimuskauden osalta, joka muutoin olisi voimassa. 

 

12. Seuraukset sopimuksen irtisanomisesta

12.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua sopimuksen purkautumisen jälkeen

12.2 Riippumatta sopimuksen purkautumisen syistä, yleiset myyntiehdot ovat edelleen voimassa osapuolien välillä kohtien 7, 8, 10, 12, 15 ja 16 mukaan.

12.3 Sopimuksen purkautuessa laitteisto palautetaan Toimittajalle. Toimittaja vastaa postitusmaksusta ja postituspakkauksesta. Mikäli laitteistoa puuttuu tai se palautuu viallisena, on Toimittajalla oikeus laskuttaa puuttuvasta tai viallisesta laitteistosta sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan.

 

13. Force majeure

13.1 Jos osapuoli ei voi täyttää velvollisuuksiaan sellaisesta osapuolesta johtumattomasta syystä, jota osapuolen ei voi kohtuudella olettaa voineen ottaa huomioon sopimuksen kirjoittamisen yhteydessä ja jota osapuolen ei voi kohtuudella olettaa voineen välttää tai ratkaista, sovelletaan tällaiseen olosuhteeseen poikkeusperustetta, joka oikeuttaa suoritusajan pidennyksen ja vapautuksen muista seuraamuksista.

13.2 Jos osapuoli kohtaa kohdassa 13.1 mainitut olosuhteet, tulee tilanteesta hetimmiten ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle. 

13.3 Jos sopimuksen toteuttaminen estyy olennaisilta osin pidemmäksi ajaksi kuin 3 kuukautta kohdassa 13.1 nimettyjen olosuhteiden vuoksi, on osapuolella oikeus purkaa sopimus kirjallisesti. 

14. Muutokset ja lisäykset

14.1 Toimittajalla on sopimuskauden aikana oikeus tehdä Palvelukuvaukseen muutoksia tai muokkauksia, jotka vaikuttavat myös Palveluun, kun kyseessä on teknologiseen kehitykseen, pakolliseen lainsäädäntöön tai vastaaviin tilanteisiin liittyvät olosuhteet. 

14.2 Lukuunottamatta kohdissa 9.2 ja 14.1 mainittuja olosuhteita, muutokset ja lisäykset sopimukseen tulee tehdä kirjallisina.

 

15. Sopimuksen siirto

15.1 Asiakas voi siirtää, joko kokonaan tai osittain, sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen jollekin toiselle toimijalle sillä edellytyksellä, että korvaava sopimusosapuoli ilmoittaa vaihdoksesta kirjallisesti Toimittajalle viimeistään 30 päivää ennen seuraavaa laskutuskautta. Toimittajalla on oikeus perua sopimuksen siirto.

15.2 Toimittajalla on oikeus siirtää, joko kokonaan tai osittain, sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle toimijalle.

 

16. Kiista

16.1 Asiakkaan ja Toimittajan välinen kiista sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta tulee ensikädessä ratkaista osapuolten välisessä neuvottelussa.

16.2 Niissä tapauksissa kun osapuolet eivät pääse sopimukseen erimielisyyksistä, ratkaistaan kiista ruotsalaisessa tuomioistuimessa Ruotsin lain mukaan.

Valitettavasti kukaan ei ole online-tilassa, mutta voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen myynti@tingstad.fi!

Pikalinkit

Information