0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
  • Alla priser visas

  • Exklusive moms
  • Inklusive moms
Tillbaka Hem Kundservice Köpvillkor SmartMate

Köpvillkor SmartMate

Tingstad Papper AB (SmartMate)

Allmänna köpvillkor för tjänsten SmartMate
Version 1, senast uppdaterad 2021-02-19

 

1. Allmänt

Dessa köpvillkor gäller vid abonnemang av tjänsten SmartMate och tillhörande hårdvara som tillhandahålls av Tingstad Papper AB.

 

2. Definitioner

2.1 Tingstad Papper AB är nedan kallad Leverantören.

2.2 Definitionen av SmartMate är tillgång till specifika molnfunktioner via en app eller hemsida med namn SmartMate by Tingstad.

2.3 Definitionen av hårdvara är den hårdvara som krävs för att få tillgång till vissa av tjänsterna SmartMate erbjuder. Hårdvaran tillhandahålls och ägs av Leverantören under hela avtalstiden. Vid uppsägning av abonnemang skall hårdvaran returneras enligt frankerad kartong som användaren får av Leverantören.

 

3. Användning och installation av SmartMate

3.1 Leverantören ska tillhandahålla funktioner via SmartMate så att kunden får tillgång till dessa via antingen dator, surfplatta eller smarttelefon.

3.2 Leverantören ansvarar för att parkoppla den hårdvara som ingår i vissa av SmartMate tjänster. Systemet är en så kallad plug and play lösning, vilket innebär att kunden på ett enkelt sätt monterar det själv. Önskar man hjälp av Leverantören kan detta fås i de regioner Leverantören har etablerade säljkontor mot en installationsavgift på 750 kr ex moms.

3.3 Om inte annat överenskommits, ska Leverantören, i den ordning Leverantören finner lämpligt, lämna anvisningar och råd till kunden om hur denne får tillgång till de tjänster de valt att abonnera på i SmartMate. I Leverantörens åtaganden för tillgång till SmartMate innefattas också att svara för support, felsökning/felavhjälpning eller liknande åtgärd för kundens mjuk- eller hårdvara vilken tillhandahållits av Leverantören.

3.4 Nya batterier till sensorer ingår i Leverantörens åtaganden. Batteribyte utförs av kund.

3.5 Defekt hårdvara som orsakats av kunds handhavande levereras av Leverantör enligt då rådande prislista. Skador som uppkommit på grund av defekt hårdvara som orsakats av kund ersätts ej av leverantören.

3.6 Defekt hårdvara som ej orsakats av kunds handhavande ersätts av leverantör genom reklamation. För detta ska ett skriftligt reklamationsärende upprättas till leverantören inom rimlig tid från dess att skadan upptäckts. Skador som uppkommit till följd av defekt hårdvara och detta inte berott på kundens handhavande ersätts uppkomna skador av leverantören.

 

4. Utbildning

Leverantören tillhandahåller, efter särskild överenskommelse, utbildning i användning av SmartMate och dess funktioner.

 

5. Försening

5.1 Leveransförsening inträffar om kunden inte fått tillträde till SmartMate inom den tid som anges i beställningsbekräftelsen.

5.2 Om leveransförseningen beror på kunden eller på något förhållande på kundens sida, får Leverantören flytta fram leveransdagen till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Har leveransförseningen orsakats av kunden, påverkar senareläggningen inte kundens skyldighet att betala överenskommet pris (abonnemangsavgiften och startkostnad) för SmartMate.

5.3 Beror leveransförseningen på annan orsak än vad som angivits i punkt 5.2, har kunden rätt att, för den (de) tjänst(er) som är föremål för leveransförsening, säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 11.1 och 11.2 nedan.

 

6. Avbrott

6.1 Efter att kunden fått tillträde till SmartMate ansvarar Leverantören för att kundens avsedda tillträde upprätthålls under avtalstiden.

6.2 Under avtalstiden har Leverantören, efter föregående varsel, rätt att, helt eller delvis, avbryta kundens tillträde till SmartMate under kortare tider för underhåll och liknande åtgärder.

6.3 Avbryts kundens tillträde till SmartMate av ett förhållande på SmartMates sida, och avbrottet inte har sin grund i kundens avtalsbrott, har kunden rätt att, för den (de) tjänst(er) som är föremål för avbrott, säga upp avtalet till förtid upphörande i enlighet med villkoren i punkt 11.1 och 11.2.

 

7. Sekretess

7.1 Parterna förbinder sig att inte för annan avslöja sådan information som berör detta avtal eller som part tagit emot från den andra parten och som är att betrakta som den partens affärshemlighet. Detta gäller dock inte sådan information som kunden enligt lag är skyldig att lämna ut.

7.2 Leverantören har rätt att lagra data som insamlats via SmartMate i två år. Leverantören äger all data som insamlats och har endast rätt att dela denna med bolagets samarbetspartners och kunden som data kan kopplas till. Detta gäller dock inte sådan information som leverantören enligt lag är skyldig att lämna ut.

 

8. Rättigheter till SmartMate

8.1 All ägande- och upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utvecklande av SmartMate, sammanställande av innehåll samt enskilt material i SmartMate tillkommer Leverantören eller bolagets samarbetspartner.

8.2 Genom avtalet får kunden, en, till avtalstiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till tjänsterna. Denna rätt är begränsad till det antal enskilda användare hos kunden som anges i Tjänstebeskrivningen.

8.3 Kunden, inräknat varje användare hos kunden, är vid var tid förbjuden att, i ej avsedd ordning, ta bort eller lägga till innehåll till SmartMate samt att ta bort, förstöra eller ändra uppgift om innehav av patent, upphovsrätt eller annan rätt till SmartMate.

 

9. Avtalstid, abonnemangsavgift och betalningsvillkor

9.1 För varje avtalsperiod, vilken, om annat inte särskilt överenskommits, är 3 månader, betalar kunden en abonnemangsavgift. Om abonnemangsavgiften inte angivits i separat avtal, debiteras kunden den abonnemangsavgift för respektive tjänst som vid var tid gäller enligt Leverantörens prislista.

9.2 Leverantören har rätt att genomföra prisjusteringar, men dessa ska aviseras senaste 1 månad innan rätten till uppsägning löpt ut. Vilket innebär att, om inte annat anges i separat avtal, skall prisjustering aviseras senaste 2 månader innan utgående avtal.

9.3 Lagstadgad mervärdeskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på angivna priser (abonnemangsavgift) i tecknat avtal och/eller Leverantörens prislista.

9.4 Om inget annat överenskommits fakturerar Leverantören kunden abonnemangsavgift kvartalsvis, i förskott. Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

9.5 Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 1 avtalsperiod med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta avtal ska Leverantören vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. Uppsägning ska vara skriftlig via e-post eller brev.

9.6 Betalningsdröjsmål. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad motsvarande gällande referensränta plus 8 procentenheter. Vid kundens betalningsdröjsmål har Leverantören rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning och dröjsmålsränta. Leverantören har den alternativa rätten att häva köpet, varefter eventuell hårdvara returneras, samtidigt som Leverantören har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler för uppkommen skada.

 

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Leverantören ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av SmartMate eller information som förmedlas i densamma.

10.2 Leverantören ansvarar dock för skador eller förluster vilka uppkommer till följd av begränsad tillgång till SmartMate och där den begränsade tillgången berott på leverantören och det ej aviserats i förtid.

Leverantören är även fri från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att kundens tillträde till SmartMate hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av kundens uppkoppling mot SmartMate. Hindras kundens tillträde till SmartMate av ett skäl som – direkt eller indirekt – beror på kundens uppkoppling mot internet eller SmartMate, har kunden inte heller rätt att åberopa de påföljder som anges i punkt 11.1 och 11.2 nedan.

 

11. Förtida upphörande

11.1 Kunden har rätt att, i berörd del, säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag kunden anger, om leveransförseningen enligt punkt 5.3 eller avbrott enligt punkt 6.3 ovan överstiger 30 arbetsdagar. För att ovanstående ska gälla krävs att kunden skriftligen har uppmanat Leverantören att fullgöra sin skyldighet att ge kunden tillträde till SmartMate inom en slutlig frist, som inte får understiga 10 arbetsdagar. Kundens rätt till uppsägning inträder vid utgången av en sådan slutlig frist förutsatt att kunden antingen inte har fått tillträde till SmartMate eller aktuell hårdvara eller att kunden fått tillträde till tjänsterna och det funnits väsentliga brister i SmartMates avsedda funktioner.

11.2 Vid kundens uppsägning i enlighet med punkt 11.1, ska Leverantören återbetala abonnemangsavgift och eventuell startavgift som kunden redan har betalt för berörda funktioner. Utöver detta är Leverantören fri från allt ansvar för skada, inräknat varje skyldighet att lämna ekonomisk ersättning till kunden, till följd av att avtalet, i berörd del, upphör i förtid.

11.3 Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om

-den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning, eller

-den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

11.4 Upphör avtalet att gälla i förtid efter Leverantörens uppsägning, ska kunden ersätta Leverantören för därigenom uppkommen skada. Ersättningen ska motsvara den verkliga skadan, dock alltid lägst med ett belopp som motsvarar vad Leverantören har betingat sig i abonnemangsavgift för berörda tjänster för återstående del av den annars gällande avtalstiden.

 

12. Följder av avtalets upphörande

12.1 Kunden har inte rätt att använda SmartMate efter avtalets upphörande.

12.2 Oavsett skälet till avtalets upphörande, ska villkoren enligt punkt 7, 8, 10, 12, 15 och 16 i dessa allmänna köpvillkor äga fortsatt tillämplighet mellan parterna.

12.3 Vid upphörande av avtal skall hårdvaran returneras till Leverantören. Frakt och emballage för returen står Leverantören för. Om hårdvara saknas eller är defekt vid retur har leverantören rätt att debitera saknad eller defekt hårdvara enligt vid var tid gällande prislista.

 

13. Force majeure

13.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

13.2 Finner part att omständighet som omnämns i punkt 13.1 föreligger, ska detta snarast skriftligen meddelas den andra parten.

13.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av omständighet angiven i punkt 13.1, har part rätt att skriftligen frånträda avtalet.

 

14. Ändringar och tillägg

14.1 Leverantören har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar eller modifieringar av avtalet, med därpå följande förändring av SmartMate, som krävs av teknikutveckling, tvingande lagstiftning och liknande förhållanden.

14.2 Med undantag för det fall som anges i punkt 9.2 och 14.1 ovan, ska ändringar av och tillägg till avtalet ske skriftligen.

 

15. Överlåtelse av avtal

15.1 Kunden kan överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan, under förutsättning att den tillträdande avtalstagaren skriftligen informera Leverantören senast 30 dagar innan nästkommande faktureringsperiod. Leverantören har rätt att häva överlåtelsen.

15.2 Leverantören har rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

 

16. Tvist

16.1 Tvist mellan kunden och Leverantören om tolkning och tillämpning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

16.2 I det fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten lösas av allmän svensk domstol enligt svensk rätt.

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information